Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.

Tájékoztató temetkezésről

Az Egyek, Fő u. 3/a. szám alatti Temetésfelvételi irodában teljes körű ügyintézéssel várjuk a gyászoló családokat, temetésrendezőket.

Felvételi irodánkban megrendelhető szolgáltatások

1. Temetések megrendelésének felvétele.
2. Helyi, helyközi halott szállítások megrendelése.
3. Temetésekhez szükséges temetkezési kellékek értékesítése.
4. Sírhelyek és urnafülkék megváltása, újraváltása a temettető megbízása alapján.
5. Temetésekkel összefüggő ügyiratok (halotti anyakönyvi kivonat, sírnyitási engedély, szállítási engedély) beszerzése.
6. Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások megrendelésének  felvétele.
7. Koszorúk, sírcsokrok értékesítése.
8. Temetéssel összefüggő sírköves szolgáltatások megrendeléseinek felvétele.
9. Egyházi, polgári búcsúztatók.
11. Segítségnyújtás halotti tor megszervezésére.

Temetések ügyintézése:

A haláleset bekövetkezése során elsődleges lépés a temetés alapfeltételeként szükséges Halottvizsgálati Bizonyítvány beszerzése. Ezzel egyidejűleg azonban nagyon sok kérdést kell átgondolni a temettetőknek. Információinkkal ehhez kívánunk segítséget nyújtani, hisz a temetkezési és temetésszolgáltatási tevékenység szabályait törvény és különböző szintű jogszabályok szabályozzák.
A haláleset alkalmával elsősorban azt kell eldöntenie a temetésről intézkedőnek, hogy a temetés hagyományos földbetemetéssel vagy hamvasztásos temetéssel történjen. Hamvasztásos temetéshez a Halottvizsgálati Bizonyítvány 22. pontját a boncolást végző orvosnak a hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátnia.

A temetés ügyintézése előtt nagyon fontos tisztázni, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre. Új temetési helyként váltott nyughely esetében csak az igénynek megfelelő helyet kell kiválasztani. Meglévő sírba történő temetés esetében, szükségszerű átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben előfordulhat, hogy a már eltemetett elhunytak exhumálása esetleg hamvasztása válhat szükségessé. Első esetben a sírnyitási, exhumálási engedélyhez szükséges az eltemetett elhunyt Halottvizsgálati Bizonyítványa, a maradványok elhamvasztásához azonban a Halottvizsgálati Bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges lehet.

Nem utolsósorban szükséges dönteni arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke stb.) felett.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. számú törvény szerint eltemetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
1. Aki a temetést szerződésben vállalta.
2. Akit az elhunyt végrendelete erre kötelez.
3. Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa.
4. Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint.

Ugyan ez a törvény szabályozza a temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlását az alábbiak szerint:
1. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
2. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

Temetési módok:

A temetkezésnek két módja lehetséges. Az általánosságban, de különösen a korábbi évtizedekben elfogadottabb módja a temetkezésnek a hagyományos, koporsós földbe temetés. Természetesen ennek egyik formája lehet a  koporsós, sírboltba temetés. A másik temetési mód, részben tudati alapon, részben anyagi okok miatt  egyre szélesebb körűvé váló hamvasztásos temetés különféle formái.

Az érvényes

Tv. 19. § (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.”

A fentiekből kitűnik, hogy az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Természetesen ez nem lehet irreális vagy jogszabályba ütköző, illetve ez nem róhat aránytalanul nagy terhet az eltemettetőre.
Ha a temetésre nézve nincs érvényes rendelkezés a temetési módról, az eltemettető dönt. Előfordul, hogy több azonos jogállású személy gondoskodik, illetve köteles gondoskodni az eltemetésről. Megegyezésre kell törekedni, hiszen ez szolgálja leginkább a kegyeletet. Ha vita van az eltemettetők között az eltemetés módját illetően, akkor nem lehet hamvasztani, azonban a földbetemetést el kell végezni.
A temetés módjával kapcsolatos vitát nem a szolgáltatónak kell eldöntenie. A szolgáltatót csak a jogszabály rendelkezése korlátozza, hamvasztásos temetést nem szervezhet. Ez esetben az- az eltemettető intézkedhet, aki egyébként is földbetemetést óhajtott. Ha a temetést senki nem vállalja, az elhalálozás helye szerint illetékes jegyző felszólíthatja az eltemetésre kötelezetteket.
Az eltemettető szabadon választhat világi vagy egyházi szertartás között.

A hamvasztás feltételei:
Tv. 24. § (1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halott-vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott-vizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halott-vizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott-vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.
Tv. 38. § (1) Ha a halott-vizsgálati bizonyítvány szerint a holttest hamvasztható, a hamvasztást az ország területén működő bármely hamvasztó üzemben el lehet végezni. A hamvaszthatóságot tanúsító halott-vizsgálati bizonyítványról az üzem másolatot készít, amit a nyilvántartáshoz csatolva kell megőrizni.
(4) Ismeretlen holttest nem hamvasztható el.

Hagyományos temetés

Hagyományos temetés

Amennyiben a temettető hozzátartozó a hagyományos (koporsós) temetési mód mellett döntött, Egyeken a Köztemetőben történő temetések teljes körű megszervezésével állnak munkatársaink az Önök rendelkezésére. Vállaljuk az elhunyt bármely más település temetőjébe történő szállítását is, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt. Egyeken az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot rögzíteni. Meglévő sírhely esetén, a temető üzemeltetőjeként

Tovább
Hamvasztásos temetés

Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására. Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során 

Tovább
Hamvak szórása és kiadása

Hamvak szórása és kiadása

Hamvak  szórásának  és  kiadásának  feltételei: Az  elhunytak  kiadásának  vagy  szórásának  feltételeit a többször  módosított 1999.  évi XLIII. számú  törvény  előírásai  szabályozzák. E  szabályozás  értelmében a hamvakat  tartalmazó  urnát  ki  lehet  adni a  temettetőnek,  azonban  szigorúan   betartandók az alábbi  előírások. (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a

Tovább