Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.
Hamvak szórása és kiadása

Hamvak  szórásának  és  kiadásának  feltételei:

Az  elhunytak  kiadásának  vagy  szórásának  feltételeit a többször  módosított 1999.  évi XLIII. számú  törvény  előírásai  szabályozzák. E  szabályozás  értelmében a hamvakat  tartalmazó  urnát  ki  lehet  adni a  temettetőnek,  azonban  szigorúan   betartandók az alábbi  előírások.

  1. (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók.

(2)55 A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában

  1. a)a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy
  2. b)a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása

alapján kell kiadni.

(3) Nem magyar állampolgárságú személyt – kormányrendeletben foglalt feltételek szerint – lehet eltemetni.

(4)56 Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, nyilatkozattételkori bejelentett lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett helyének címét.

(5)57 A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja.

A  hamvak  szórása  esetében  az  alábbi  szabályozás  az  irányadó.

(6)58 Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatának tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.

Hamvak szórása

A  hamvak szórása egyre inkább elterjedt hamvasztásos temetkezési forma. Ennek oka egyrészt az elhunyt végakaratában vagy még életében tett kijelentései érvényesülnek ezzel a szertartás formával, másrészt egyre gyakoribb az a szándék a temettetők részéről, hogy ha a szórásos temetési formát választja, úgy a későbbiek folyamán nem kell számolnia sírkőállítási költségekkel, illetve sírgondozási díjjal, s a hamuszórásos temetési hely a temető fennállásáig gondozott állapotban fennmarad. A temetés megrendelésekor kifizetett összeg a temetés teljes költségvonzatát jelenti. Az elhunyt hamvainak szórására Debrecenben a Nagyerdei Köztemetőben nyílik lehetőség az erre a célra kialakított szóró-parcellában. Szertartásokat az időjárás függvényében lehet szervezni figyelemmel arra, hogy télen a fagyok beköszöntével szünetel a szórásos temetés.

A szolgáltatás rövid ismertetése:

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációval beszerezzük az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a halál helye szerinti polgármesteri hivatalban. Eközben az elhunyt holttestét munkatársaink hamvasztó
koporsó alkalmazásával elszállítják a halottasházból vagy a kórház patológiájáról a hamvasztó üzembe a hamvasztás elvégzésére. A művelet megtörténte után a hamvakat zárt urnabetétben kiszállítják a szórás helyszínéül szolgáló temetőbe, ahol a temető munkatársainak átadják az urnát. A szóró-parcellában megtörténik a hamvak temetésének szórásos szertartása.

A Köztemető üzemeltetője lehetőséget biztosít a végső nyugalomra helyezett elhunyt
emlékének megőrzésére oly módon, hogy a parcella mellett elhelyezett gránit oszlopba felvésetheti az elhunyt nevét, születési és halálozási évszámát. Ez a lehetőség biztosítja egyrészt azt, hogy elhunyt szóró parcellában való eltemetésének a temető fennállásáig nyoma marad, másrészt a kegyeletüket leróni szándékozó személyek felkereshetik ennek alapján azt a kegyeleti helyet, ahol tiszteleghetnek elhunyt rokonuk, barátjuk, ismerősük temetési helye előtt.

A szolgáltatás elemei tételes felsorolásban:

Hamvasztás

Hamvasztási kegyeleti kellékek
– hamvasztó koporsó
– műanyag egészségügyi zsák
– urnabetét

Szállítás
– az elhunyt eü. intézményből, kórházból a krematóriumba történő szállítása
– a krematóriumból a hamvak kiszállítása a kiválasztott temetőbe

Ügyintézés, ami magában foglalja
– a temettetővel, a krematóriummal és a kórházzal történő kapcsolattartást
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt
– a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését
– igény esetén tisztiorvosi hamvasztási engedély beszerzése

Temető  ügyintézés
– minden olyan intézkedést  tartalmaz, ami szükséges a szertartás lebonyolításához
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt.

Hamvak kiadása

A hamvasztásos temetést választók körében egyre gyakoribb az az igény, hogy szeretett hozzátartozójuk hamvait maguk mellett tudva, az urnát saját ingatlanjuk területén kívánják elhelyezni, tartani. Ezen szándék teljesüléséhez a jelenleg érvényes jogszabályok lehetőséget biztosítanak, így nem kell mást tennie, csak a Fő utca 3/a szám alatti felvételi irodánkba befáradva megrendelnie az elképzelt és igényelt szolgáltatást.
Munkatársaink a szükséges dokumentumok beszerzése mellett az igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások nyújtásával kívánják elősegíteni szeretett hozzátartozója végső nyughelyre helyezését.

Szolgáltatásunk rövid ismertetése:

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációval beszerezzük az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a halál helye szerinti polgármesteri hivatalban. Eközben az elhunyt holttestét munkatársaink hamvasztó koporsó alkalmazásával elszállítják a halottasházból vagy a kórház patológiájáról a hamvasztó üzembe a hamvasztás elvégzésére. Ezután a hamvakat zárt urnabetétben visszaszállítjuk irodánkba, ahol azt az előre kiválasztott díszurnába helyezzük és munkatársunk így adja át Önnek. Igénye esetén az urnát Egyeken a megadott címre kiszállítási díj fizetése nélkül kiszállítjuk.

Szolgáltatásunk elemei tételes felsorolásba

Hamvasztás

Hamvasztási kegyeleti kellékek
– hamvasztó koporsó
– műanyag egészségügyi betét
– urnabetét

Szállítás
– az elhunyt kórházból a krematóriumba történő szállítása
– a krematóriumból a hamvak visszaszállítása irodánkba

Ügyintézés, ami magában foglalja
– a kórházban vagy más intézményben történő ügyintézést
– a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését
– krematóriummal és a kórházzal történő kapcsolattartást
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt

Díszurna átadása az irodánkban
– keletkezett dokumentáció átadása
– díszurna átadása
– igény esetén urnaszállító doboz